อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างและพัฒนาการออกข้อสอบ

โพสต์17 พ.ย. 2562 02:56โดยงานวิทยบริการ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างและพัฒนาการออกข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
Comments