เผยแพร่ผลงานครู


ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       

                  ครูศศิวิมล    ภูมิแดง                   
>>> คลิก
                  ครูโมลี          หาญสงคราม        >>> คลิก
                  ครูกัญญาณี   หมายนามกลาง   >>> คลิก
                  ครูจุฬาภรณ์   กาญจนสีมา         >>> คลิก
                  ครูนิตยา จิตละม่อม                    >>>คลิก

ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                  ครูสุรศักดิ์    ถนอมพจน์             >>> คลิก


ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                 
 ครูบุษบา     หงษ์สกุล                  >>> คลิก

ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                ครูคงศักดิ์      โหมกลาง                >>> คลิก
                ครูพัชรีวรรณ  โฆษร                      >>> คลิก


ผลงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

                       ครูศิริศักดิ์      ภักดียา                    >>> คลิกComments