งานสารสนเทศ

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ปีการศึกษา 2563

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1
16

มัธยมศึกษาปีที่ 2
16

มัธยมศึกษาปีที่ 3
15

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
47

มัธยมศึกษาปีที่ 414

มัธยมศึกษาปีที่ 5
13

มัธยมศึกษาปีที่ 6
11

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
38

รวม
85


จำนวนบุคลากรโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ปีการศึกษา 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563


รายการ ชาย หญิง รวม
 ผู้บริหารสถานศึกษา 4 4
 ครู 47 102 149
 พนักงานราชการ 1
 ครูอัตราจ้าง 1
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างประจำ  3 - 3
 ลูกจ้างชั่วคราว 6 8 14
ครูพิเศษ(พระ) 
 ครูชาวต่างชาติ
 รวมทั้งหมด 67 123 190
ผู้บันทึกข้อมูล : งานศูนย์วิทยบริการ

ข้อมูลสารสนเทศ


Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:14
Ċ
คุณครูกริ่งหยก หิรัญ,
5 ก.ย. 2561 02:25
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
17 ม.ค. 2561 00:44
ĉ
คุณครูกริ่งหยก หิรัญ,
15 เม.ย. 2563 02:07
Comments