งานสารสนเทศ


ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ปีการศึกษา 2563

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

257

302

559

16

มัธยมศึกษาปีที่ 2

259

295

554

16

มัธยมศึกษาปีที่ 3

268

340

608

15

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

784

937

1721

47

มัธยมศึกษาปีที่ 4

170

307

477

14

มัธยมศึกษาปีที่ 5

157

239

396

13

มัธยมศึกษาปีที่ 6

129

244

373

11

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

456

790

1246

38

รวม

1240

1727

2967

85


จำนวนบุคลากรโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ปีการศึกษา 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563


รายการ ชาย หญิง รวม
 ผู้บริหารสถานศึกษา 4 5
 ครู 47 102 149
 พนักงานราชการ 1
 ครูอัตราจ้าง 1
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ลูกจ้างประจำ  1 - 1
 ลูกจ้างชั่วคราว 6 8 14
ครูพิเศษ(พระ) 
 ครูชาวต่างชาติ
 รวมทั้งหมด 65 118 183
ผู้บันทึกข้อมูล : งานสารสนเทศ

งานสารสนเทศ


Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:15
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
26 มิ.ย. 2560 01:14
Ċ
คุณครูกริ่งหยก หิรัญ,
5 ก.ย. 2561 02:25
Ċ
งานวิทยบริการ 3,
17 ม.ค. 2561 00:44
ĉ
คุณครูกริ่งหยก หิรัญ,
15 เม.ย. 2563 02:07
Comments