กิจกรรม Open House 2562

                   กิจกรรมการประกวด แข่งขัน งานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
                                                        ( Nonsungsritani  Open House )
การประกวดแข่งขันของนักเรียน  วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
1 การแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน เกียรติบัตร   
 นักเรียน       ครู
2 การแข่งขันประกวดวาดภาพพระพุทธศาสนา
ในวิถีไทย
เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
3 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
4 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
5 การแข่งขันเซเทอร่า  ออนไลน์(เกมแผนที่) เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
7 การแข่งขันท่องทำนองเสนาะ เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
8 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
9 การแข่งขันคัดลายมือ เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 การแข่งขัน  Crossword เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
12 การแข่งขัน  Spelling Bee เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
12 การแข่งขัน  Story Telling เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 การแข่งขันวาดภาพระบายสี เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
14 การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงลูกทุ่ง เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
15 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 การแข่งขันรถพลังยาง เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
17 การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ(Presentation) เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
18 การแข่งขันศรีธานี(อี-สปอร์ต) เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
Sritani  Tournament (e-Sport) Rov
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
19 การประกวดโครงงานอาชีพ เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
20 การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
21 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 การแข่งขันคิดเลขเร็ว เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
งาน To BE Number ONE
23 การประกวด Cover Dance (รุ่นไม่เกิน 15 ปี เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
 และรุ่นไม่เกิน 19 ปี)
24 การแข่งขันโพล์คซอง เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู
งานห้องเรียนพิเศษ (วิทย์-คณิต)
25 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เกณฑ์การแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  เกียรติบัตร    
 นักเรียน       ครู