วิสัยทัศน์ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์โรงเรียนโนนสูงศรีธานี (ปีการศึกษา 2561-2564)

ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล

 

กลยุทธ์โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 

1.  อัตลักษณ์โรงเรียน

แต่งกายดี  มีวินัย

 

2.  เอกลักษณ์โรงเรียน

วิชาการดี  มีคุณธรรม

 

3. ค่านิยม

        รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

4.  ปรัชญา

การศึกษาสร้างปัญญา  พัฒนาความคิด เพื่อชีวิตและสังคม

 

5.  คติพจน์

สามัคคี  สร้างสรรค์

 

6.  วิสัยทัศน์

                        โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

7.  พันธกิจ

                        1)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2)  พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรมาตรฐานสากล บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าสองภาษา

3)  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

4)  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนากระบวนการคิดขั้นพื้นฐานและขั้นสูง และปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5)  จัดสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอ และ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

6)  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ

7)  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

8.  เป้าประสงค์

1)  โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

2)  ภาคีเครือข่าย  ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3)  หลักสูตรโรงเรียนขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียน และสังคมโลก

4)  โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์เพียงต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน

5)  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ

6)  โรงเรียนเป็นโรงเรียนพอเพียง

7)  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง

8)  บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และเป็นครูมืออาชีพ

9)  ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                      10)  นักเรียนใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้

                      11)  นักเรียนสื่อสารภาษาได้อย่างน้อยสองภาษา

                      12)  นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน  ทักษะการคิดขั้นสูง และมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่ม

                      13)  นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                      14)  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และ

กีฬา

                      15)  นักเรียนมีความสามารถในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้

                      16)  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

                      17)  นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต

                      18)  นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

                      19) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนในด้านการกีฬาให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  (คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอเพิ่มเติมในวันที่ 26 ธันวาคม 2560)

 

 

9.  กลยุทธ์หลัก

                        1)  จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี     คล่องตัว   และมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

                        2)  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้

                     3)  สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ     มีทักษะในการปฏิบัติงาน  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

                        4)  พัฒนาความสามารถของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     และการสื่อสารเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

                        5)  ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข้มแข็ง    ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วม

ของชุมชน องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบผู้อุปถัมภ์และร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ

 
10.  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลัก               

                        1) เพื่อพัฒนาโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี    มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตรผนึกพลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ  มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

                        2) เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีการบริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย   และดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง

                        3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น  เน้นการบูรณาการเรียนรู้และการดำรงชีวิต

                        4) เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

                        5)  เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6) เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีระบบเครือข่าย    ผู้เชี่ยวชาญ    พี่เลี้ยง   ศึกษานิเทศก์    ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7)  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

8)  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง

9)  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการประกันคุณภาพ

                      10) เพื่อพัฒนา ครู  ผู้บริหาร คณะกรรมการโรงเรียน  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                      11)  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  มีนิสัยใฝ่รู้  เรียนเป็น  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

                      12)  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรม  มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก

                      13)  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นไทย      มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                      14)  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรงและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

                     15)  พัฒนานักเรียนในด้านการกีฬาให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ

Comments