ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  ตั้งอยู่เลขที่ 163 ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  หมายเลขโทรศัพท์ 044-379250 โทรสาร 044-379095
e-Mail:  nonsungsritani@gmail.com  ,Website :  http://www.sritani.ac.th  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ของโรงเรียนมี 3 ผืนโดย  ผืนแรกเป็นที่ตั้งของอาคารเรียนและบ้านพักครูมีเนื้อ 16 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา  ผืนที่สองและผืนสามเป็นสถานที่เรียนเดิมซึ่งเดิมเป็นที่ดิน
ผืนเดียว ขณะนี้ได้ถูกเวนคืนทำถนนของกรมทางหลวงทำให้พื้นที่แบ่งเป็นสองผืน ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของบ้านพักครูและสนามกีฬา  มีเนื้อที่ทั้งสองผืน(ผืนที่สองและสาม) รวม 10 ไร่ 2 งาน   45  ตารางวา มีเนื้อที่รวมทั้งหมด  27 ไร่  2 งาน 15 ตารางวา   เขตพื้นที่บริการประกอบด้วย ตำบลในเขตอำเภอโนนสูง จำนวน 13 ตำบล จากทั้งสิ้น16 ตำบล(ยกเว้นตำบลธารปราสาท, ตำบลดอนชมพู และตำบลบิง) ประกอบด้วย ตำบลลำมูล ตำบลมะค่า ตำบลโนนสูง ตำบลหลุมข้าว  ตำบลเมืองปราสาท ตำบลด่านคล้า ตำบลลำคอหงส์ ตำบลโตนด ตำบลพลสงคราม ตำบลใหม่   ตำบลจันอัด  ตำบลดอนหวาย และตำบล
ขามเฒ่า มีโรงเรียนในเขตบริการทั้งสิ้น 72 โรงเรียน 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
       ผู้อำนวยการโรงเรียน :    นายเงิน  จานนอก  
       ประเภทของผู้เรียน       :    แบบสหศึกษา
       อักษรย่อของโรงเรียน     :    น.ศ.
       สีประจำโรงเรียน :    ฟ้า-ขาว
       เขตที่ตั้งโรงเรียน :    เขตเทศบาลตำบลโนนสูง
       การคมนามคม :    มีรถประจำทางสายโนนสูง-นครราชสีมา 
                               และรถไฟสายนครราชสีมา-หนองคาย
       พระพุทธรูปประจำโรงเรียน :    ปางสมาธิ
       การใช้น้ำ :    การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง
       การใช้ไฟฟ้า :    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง
       การเดินทางของนักเรียน :    ไป-กลับ
       ประเภทของโรงเรียน :    โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
       คติธรรม :    ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก
       ปรัชญา :  การศึกษาสร้างปัญญา พัฒนาความคิด เพื่อชีวิตและสังคม
       วิสัยทัศน์ :  ภายในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 
                       จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
       อัตลักษณ์ :  แต่งกายดี มีวินัย
       เอกลักษณ์ :  วิชาการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  
     
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี เดิมชื่อโรงเรียนประจำอำเภอโนนวัด “ศรีธานี” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2459 โดยรองอำมาตย์เอกหลวงธานีพิไชย นายอำเภอโนนวัดเป็นหัวหน้า พร้อมด้วยราษฎรเป็นผู้ก่อสร้างอาคารเมื่อ พ.ศ.2459 แล้วเสร็จเปิดเรียนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2461 สิ้นเงินค่าก่อสร้าง 2,211.22 บาท  เป็นรูปทรงปั้นหยาชั้นเดียว ใต้ถุนสูง 1 เมตร กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร หลังคามุงด้วยแฝก การดำรงโรงเรียนอยู่ด้วยเงินช่วยการศึกษาประชาบาล ต่อมาเปลี่ยนจากโรงเรียนประชาบาลเป็นโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2461 นักเรียนที่นำมาเรียนในโรงเรียนนี้ย้ายมาจากโรงเรียนวัดบ้านบัว  ราชบุรุษคงจันทรทีประ (ขุนจันทรทีปศึกษากร) เป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2467  รองอำมาตย์โทขุนศิริทดไผทเทศ นายอำเภอโนนวัดได้จัดการมุงหลังคาด้วยสังกะสี ในปี พ.ศ.2470  ได้จัดการต่อขยายและซ่อมดัดแปลงเพิ่มเติมให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น  พ.ศ.2476 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนโนนสูง “ศรีธานี” เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 เดิม) ในปี พ.ศ.2489  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.ศ.5) เมื่อต้นปีการศึกษา 2524 กระทรวงศึกษาธิการสั่งรวมโรงเรียนโนนสูง(แผนใหม่) เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกับโรงเรียนโนนสูง       “ศรีธานี” เรียกชื่อใหม่ว่า โรงเรียนโนนสูงศรีธานี เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-6 จนถึงปัจจุบัน
 หลักสูตรของโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 3 แผนการเรียน

    1.1  กลุ่มทั่วไป

    1.2 กลุ่มห้องเรียนพิเศษครู IEP

    1.3 กลุ่มห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เข้ม

 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 7 แผนการเรียน

    2.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

    2.2 ภาษาอังกฤษ- ภาษาจีน-ภาษาไทย

    2.3 ภาษาอังกฤษ- ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย

    2.4 ภาษาอังกฤษ- สังคมศึกษา -ภาษาไทย

    2.5 ภาษาอังกฤษ- สังคมศึกษา -อุตสาหกรรม

   2.6 ภาษาอังกฤษ- สังคมศึกษา -คอมพิวเตอร์

   2.7 ภาษาไทย-สังคมศึกษา-พลศึกษาผลการประเมินภายนอกโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

รอบแรก ได้รับการประเมินจาก หจก.คิวเอ็ดอีวาลูชั่น วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2548

                    มีระดับ ดี                10 มาตรฐาน

                    มีระดับ พอใช้         3 มาตรฐาน

          มีระดับ ปรับปรุง    1 มาตรฐาน           ระดับคุณภาพโดยรวมพอใช้

รอบสอง ได้รับการประเมินจาก หจก.คิวเอ็ดอีวาลูชั่น วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2552

                    มีระดับ ดีมาก         10 มาตรฐาน

                    มีระดับ ดี                 1 มาตรฐาน           ระดับคุณภาพโดยรวมดีมากผ่านเกณฑ์ สมศ.

รอบสาม ได้รับการประเมินจาก หจก.สหสิกขมาตร วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2556

                    มีระดับ ดีมาก          8 มาตรฐาน

                    มีระดับ ดี                 2 มาตรฐาน          

          มีระดับ พอใช้         2 มาตรฐาน           ระดับคุณภาพโดยรวมดีผ่านเกณฑ์ สมศ.