วิทย์ คณิตเข้ม

งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์เข้ม (ม.ต้น)
(ISMP)

                    
                      นายชัยยันต์  ไม้กลาง
                   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
                      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
                      
                  นายสมยศ  โคตรบรม  (ที่ปรึกษา)
                           ครูชำนาญการพิเศษ
      หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            
              นางนัตถ์นิษฐา  กล้าหาญ
                  ครูชำนาญการพิเศษ
           หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
                                                                                                 
                                                                                                      นางสาวศศิวิมล  ภูมิแดง
                                                                                                         ครูชำนาญการพิเศษ
                                                                    หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้ม ม.ต้น
           
 นางสาววันวิสาข์  นวนมา
ครู
รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษฯ
                  
นางพัชรีวรรณ  โฆษร
ครูชำนาญการ
กรรมการ
               
นางสาวนันทน์ธนัตถ์  โสชาลีร์
ครู
กรรมการ
         
นางสาวกชกร  หนูสันเทียะ
ครู
กรรมการ
                
นางสาววรรณนิษา อ่อนทองหลาง
ครู
กรรมการ
                 
นางสาววรทิพย์ เอี่ยมดี
ครู
กรรมการ
          
นายทรัพย์อนันต์ คำนอก
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
                 
นางสาวทรรศนีย์ หงษ์สันเทียะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
               
นางสาวสุทินา จงท่องกลาง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ


รายชื่อนักเรียนวืทย์ คณิต เข้ม ภาคเรียนที่ 1/2563


ตารางเรียนห้องวิทย์ คณิต เข้ม ภาคเรียนที่ 1/2563
Comments