นักเรียนม.1/2 เข้าร่วมประกวดงานวิจัยในงานการประชุมและนำเสนองานวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์

โพสต์21 ต.ค. 2563 20:59โดยงานวิทยบริการ 1 ศรีธานี   [ อัปเดต 21 ต.ค. 2563 20:59 โดย Jack Ryan ]

วันที่ 11 กันยายน 2563 เข้าร่วมประกวดงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความหลากหลายของสัตว์เล็กน้ำจืด บริเวณลำเชียงไกร อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในงานการประชุมและนำเสนองานวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
ได้รับรางวัลชมเชย
ครูที่ปรึกษา : นางสาวสุทินา จงท่องกลาง
นักเรียน: เด็กหญิงชนัญชิดา ถือพลอย เด็กหญิงฐิติวรดา แสนใหม่ และเด็กหญิงภัทรวดี ประพฤติชอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

                            รูปภาพเพิ่มเติม
Comments