วิทย์ คณิตเข้ม ม.ต้น

งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -  คณิตศาสตร์เข้ม (ม.ต้น)
(ISMP)

                    
                      นายชัยยันต์  ไม้กลาง
                   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
                      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
                      
                  นายกิตติภพ   เพชรทิม  (ที่ปรึกษา)
                                             ครู
      หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            
              นางนัตถ์นิษฐา  กล้าหาญ
                  ครูชำนาญการพิเศษ
           หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
                                                                                                 
                                                                                                      นางสาวศศิวิมล  ภูมิแดง
                                                                                                         ครูชำนาญการพิเศษ
                                                                    หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้ม ม.ต้น
           
 นางสาววันวิสาข์  นวนมา
ครู
รองหัวหน้างานห้องเรียนพิเศษฯ
                  
นางพัชรีวรรณ  โฆษร
ครูชำนาญการ
กรรมการ
               
นางสาวนันทน์ธนัตถ์  โสชาลีร์
ครู
กรรมการ
         
นางสาวกชกร  หนูสันเทียะ
ครู
กรรมการ
                
นางสาววรรณนิษา อ่อนทองหลาง
ครู
กรรมการ
                 
นางสาววรทิพย์ เอี่ยมดี
ครู
กรรมการ
          
นายทรัพย์อนันต์ คำนอก
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
                 
นางสาวทรรศนีย์ หงษ์สันเทียะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
               
นางสาวสุทินา จงท่องกลาง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ


ผลงานนักเรียนห้องวิทย์-คณิตเข้ม

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมห้องวิทย์-คณิตเข้ม

  • กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นม.1
    ส่ง 26 มี.ค. 2564 22:54 โดย งานวิทยบริการ 1 ศรีธานี
  • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้ม ( ISMP) 22 กรกฎาคม 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้ม ( ISMP) ได้จัด"กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่-น้อง" ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานีซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ และมิตรไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ส่งเสริมให้นักเรียนในโครงการได้เรียนรู้ รู้จัก ช่วยเหลือ พึ่งพา และดูแลกันและกันในขณะที่ศึกษาอยู่ในรั้วฟ้า-ขาวแห่งนี้                                                 รูปภาพเพิ่มเติม
    ส่ง 8 พ.ย. 2563 21:54 โดย Jack Ryan
  • นักเรียนม.1/2 เข้าร่วมประกวดงานวิจัยในงานการประชุมและนำเสนองานวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ วันที่ 11 กันยายน 2563 เข้าร่วมประกวดงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความหลากหลายของสัตว์เล็กน้ำจืด บริเวณลำเชียงไกร อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในงานการประชุมและนำเสนองานวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมาได้รับรางวัลชมเชยครูที่ปรึกษา : นางสาวสุทินา จงท่องกลางนักเรียน: เด็กหญิงชนัญชิดา ถือพลอย เด็กหญิงฐิติวรดา แสนใหม่ และเด็กหญิงภัทรวดี ประพฤติชอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2                            รูปภาพเพิ่มเติม
    ส่ง 21 ต.ค. 2563 20:59 โดย Jack Ryan
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายชื่อนักเรียนวืทย์ คณิต เข้ม ภาคเรียนที่ 1/2563


ตารางเรียนห้องวิทย์ คณิต เข้ม ภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางเรียนห้องวิทย์ คณิต เข้ม ภาคเรียนที่ 2/2563