โรงเรียนพระราชทาน 2560

โรงเรียนพระราชทาน ปี 2560
สรุปผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
https://drive.google.com/open?id=1KehHzpBzSXTHLMmaioe4-LsdfIVaEmAk

    ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน 
       https://drive.google.com/open?id=19oX2FHzF1OibxZAiVaZ1v4GmHfFpozPP
    ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
       https://drive.google.com/open?id=1Fa64TefIOtiSqKcNDBWQIArVyAlKJhOc
    ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ
       https://drive.google.com/open?id=1q_g4aM82eO0vssYOeqrY5p2F-9GSiDsM
    ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองชุมชน
       https://drive.google.com/open?id=1rd0masQvynE0cA8vUZQd1Oo0U3Qsc5GK
    ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร
       https://drive.google.com/open?id=1KC6TumN1CC7RHR1WKX3H2ekgWXUFHXnd
    ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา
       https://drive.google.com/open?id=1wBei-C0x7387RRg_wEhAyuAMQw6KVj7P

 วีดิทัศน์นำเสนอ

    https://drive.google.com/open?id=17WGh0hM6Lc9IxQYcMvJIGgDhiLVjp9Sj
    https://drive.google.com/open?id=17WGh0hM6Lc9IxQYcMvJIGgDhiLVjp9Sj

 หนังสือราชการ
    เรื่อง แจ้งกำหนดการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน https://drive.google.com/open?id=14YcrqkZ3VFvgcuUTn9-JCiIWmtyRnenB
    เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2560
        ระดับจังหวัดนครราชสีมา 
https://drive.google.com/open?id=1Laebqe5VAV2kmzHxZP1ehGI5lPAVUfLO
    เรื่อง กำหนดการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2560
        ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 https://drive.google.com/open?id=14YcrqkZ3VFvgcuUTn9-JCiIWmtyRnenB
    เรื่อง เกณฑ์การประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

 ผังและเส้นทางการเดิน
     กำหนดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา https://drive.google.com/file/d/1ATJM-eBNKdzQQimzlb48gIHkNuNkWkUM/view?usp=sharing
     กำหนดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดนครราชสีมา https://drive.google.com/file/d/13AjIDFEQTMmYJm1e92TBlWSTaxCqwFQv/view?usp=sharing

Comments