ฝ่ายธุรการฯ

นายจักรพันธุ์  จงเพ็งกลาง
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานธุรการงบประมาณและบุคลากร
นายคงศักดิ์ โหมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานธุรการงบประมาณและบุคลากร

นางยุพิน  เพ็ญจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา
ครูชำนาญการ

นางยุพิน จันทร์เทพ
ครูผู้ช่วย   

นางสาววันวิสาข์ รักไร่
ครูผู้ช่วย

นางสาวภคินี หาดทราย
พนักงานธุรการ
       
 

                                

ประกาศโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

คำสั่งโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ปี2561


คำสั่งโรงเรียนโนนสูงศรีธานี 2562

คำสั่งโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ปี2563

คำสั่งโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ปี2564


แบบฟอร์มต่างๆ

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนโนนสูงศรีธานีนางบุษกร เขียวโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารการเงิน

  นางศรัญญาพร ตุ่นกลาง 
    ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางชุติมา อินมะดัน
ครูชำนาญการ
 
นางสาวณัฐพร ประจักษ์สูตร์
ครู
 
นางสาวสุวิมล นกกลาง
ครู

นางสาวอนงค์  ปลั่งกลาง
ครู

นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์
ครูชำนาญการ    

นางละเอียด  มั่นกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐิตธนัน  สุขคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสิตาพัชร์ คณาพันธ์ฑีรากุล
ครู

นางสาวสร้อยทิพย์ จูงกลาง
ครู

นางสาวชื่นกมล  อ้วนสูงเนิน
ครู

นางจิรภา ใจตรง
ครู

นางผกาวัลย์  ยากลิ่น
ครูชำนาญการ

นางสาวเบญจมาศ  นิจจอหอ
ครูชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวทิพาวดี โทแหล่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐพร แทรกพุทรา
ครู
       

                                

กลุ่มงานงบประมาณ


ว่าที่ร้อยตรี กฤษฏิ์ คงวิชา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน

นายวชิระ เกษตรเวทิน
ครู

 
นางสาวสุริวิภา จันทร์แจ่มศรี
ครู
       

                                

กลุ่มงานแผนงาน


นางดวงใจ มีชัย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร

นายสุทธิรักษ์ เกษเวทิน
 ครูชำนาญการ


นางสาวอุ้มบุญ พินทะ
ครู
 
นางสาวอาภรทิพย์ พิมโยธา
ครู
 

นายอภิรุณห์ ไลไธสง
ครู
     
                    
   นางสาวธนสร พิมพ์ตะคลอง                     นายสุเมธี จิตติการุณย์
                ครูผู้ช่วย                                        ครูผู้ช่วย
 

                                

งานบุคคล

เกียรติบัตร

รายการหนังสือที่จัดซื้อ ปี 2561 Download  
เกณฑ์ความดีความชอบ  Download
แบบฟอร์มขอใช้งบประมาณ 2561 Download
ID-plan 2561  Download
Comments