ฝ่ายบริหาร


นายสุพล จอกทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี


นายจักรพันธุ์  จงเพ็งกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางสุวะลี เจริญสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายชัยยันต์  ไม้กลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นายสินสมุทร พลขันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
Comments