ฝ่ายบริหาร


นายจักรพันธุ์  จงเพ็งกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี


นายจักรพันธุ์  จงเพ็งกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานธุรการ งบประมาณและบุคลากรนางสุวะลี เจริญสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริการและบริหารงานทั่วไป

นายชัยยันต์  ไม้กลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 


นายสินสมุทร พลขันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารงานกิจการนักเรียนและความปลอดภัย
Comments