ฝ่ายบริหาร


นายเงิน  จานนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี


นายจักรพันธุ์  จงเพ็งกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานธุรการงบประมาณและบุคลาการ


นายชัยยันต์  ไม้กลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารงานกิจการนักเรียนและความปลอดภัย

นายชัยยันต์  ไม้กลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นายสินสมุทร พลขันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริการและบริหารงานทั่วไป
Comments