อบรมArduino


//โปรแกรมไฟกระพริบ
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);                       // wait for a second
}   //สิ้นสุดโปรแกรม

//โปรแกรมแสดงผลจอ LCD
#include <Wire.h>  // เรียก Library
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  // เรียก Library
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //ตั้งค่า Address, ขนาดของจอคือ, จำนวนบรรทัด

void setup()
{
  lcd.begin(); //กำหนดการเริ่มต้นในการใช้งานจอ
  lcd.print(">> SRITANI <<"); //กำหนดข้อความที่ต้องการแสดง
  lcd.setCursor(0, 1);   //กำหนดตำแหน่งของ Cursor ตำแหน่งที่ 0 บรรทัดที่ 1
  lcd.print("Name"); //กำหนดข้อความที่ต้องการแสดง
}
void loop()
{
  // Do nothing here...
}    //สิ้นสุดโปรแกรม


//โปรแกรมวัดอุณหภูมิ
#include "DHT.h"
DHT dht;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println();
  Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)");

  dht.setup(2); // data pin 2
}
void loop()
{
  delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());

  float humidity = dht.getHumidity(); // ดึงค่าความชื้น
  float temperature = dht.getTemperature(); // ดึงค่าอุณหภูมิ

  Serial.print(dht.getStatusString());
  Serial.print("\t");
  Serial.print(humidity, 1);
  Serial.print("\t\t");
  Serial.print(temperature, 1);
  Serial.print("\t\t");
  Serial.println(dht.toFahrenheit(temperature), 1);
}   //สิ้นสุดโปรแกรม


//โปรแกรมวัดระยะ
const int pingPin = 9;
int inPin = 8;

void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
long duration, cm;
pinMode(pingPin, OUTPUT);

digitalWrite(pingPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(pingPin, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(pingPin, LOW);
pinMode(inPin, INPUT);
duration = pulseIn(inPin, HIGH);
 
cm = microsecondsToCentimeters(duration);

Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
Serial.println();
delay(500);
}
 
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
{
// The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
// The ping travels out and back, so to find the distance of the
// object we take half of the distance travelled.
return microseconds / 29 / 2;
}   //สิ้นสุดโปรแกรม

//โปรแกรมตรวจจับการเคลื่อนไหว
int digitalPin = 8;
int val = 0;
void setup() {
pinMode(digitalPin, INPUT); // sets the pin as input
Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
val = digitalRead(digitalPin); //อ่านค่าสัญญาณ digital ขา8 ที่ต่อกับเซ็นเซอร์
Serial.print("val = "); // พิมพ์ข้อมความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ "val = "
Serial.println(val); // พิมพ์ค่าของตัวแปร val
}   //สิ้นสุดโปรแกรม


//โปรแกรมวัดความชื้นในดิน
int analogPin = 5; //ประกาศตัวแปร ให้ analogPin แทนขา analog ขาที่5
int val = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
val = analogRead(analogPin); //อ่านค่าสัญญาณ analog ขา5 ที่ต่อกับ Soil Moisture Sensor Module v1
Serial.print("val = "); // พิมพ์ข้อมความส่งเข้าคอมพิวเตอร์ "val = "
Serial.println(val); // พิมพ์ค่าของตัวแปร val
delay(300);   
}  //สิ้นสุดโปรแกรม
ċ
Admin STN,
16 พ.ย. 2563 15:58
ċ
DHT.zip
(42k)
Admin STN,
16 พ.ย. 2563 15:52
ċ
LiquidCrystal-I2C2.zip
(9k)
Admin STN,
16 พ.ย. 2563 15:52
ć
Admin STN,
16 พ.ย. 2563 16:51
ċ
Admin STN,
16 พ.ย. 2563 15:58
Comments