เช็คชื่อนักเรียน1/2563

ม.1/1       ม.2/1     ม.3/1         ม.4/1      ม.5/1     ม.6/1
ม.1/2       ม.2/2     ม.3/2         ม.4/2      ม.5/2      ม.6/2
ม.1/3       ม.2/3     ม.3/3         ม.4/3      ม.5/3      ม.6/3
ม.1/4       ม.2/4     ม.3/4         ม.4/4      ม.5/4      ม.6/4
ม.1/5       ม.2/5     ม.3/5         ม.4/5      ม.5/5      ม.6/5
ม.1/6       ม.2/6     ม.3/6         ม.4/6      ม.5/6      ม.6/6
ม.1/7       ม.2/7     ม.3/7         ม.4/7      ม.5/7      ม.6/7
ม.1/8       ม.2/8     ม.3/8         ม.4/8      ม.5/8      ม.6/8
ม.1/9       ม.2/9      ม.3/9        ม.4/9      ม.5/9      ม.6/9
ม.1/10      ม.2/10    ม.3/10     ม.4/10     ม.5/10    ม.6/10
ม.1/11      ม.2/11    ม.3/11     ม.4/11      ม.5/11    ม.6/11
ม.1/12      ม.2/12    ม.3/12     ม.4/12     ม.5/12
ม.1/13      ม.2/13    ม.3/13     ม.4/13     ม.5/13
ม.1/14      ม.2/14    ม.3/14     ม.4/14   
ม.1/15      ม.2/15    ม.3/15    
ม.1/16      ม.2/16    

                                                รวมทั้งหมด

ลส.นน.1
ยุวกาชาด1
ลส.นน.2
ยุวกาชาด2
ลส.นน.3
ยุวกาชาด3
  รวม ลส.1-3

ชุมนุม-ไทย     ชุมนุม-คณิต      ชุมนุม-วิทย์เทคโน      ชุมนุม-สังคม       ชุมนุม-พละ  
ชุมนุม-ศิลปะ    ชุมนุม-การงาน    ชุมนุม-ภาษาต่างประเทศ      ชุมนุม-พัฒนาผู้เรียน       รวมชุมนุม
Comments