กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นายกิตติภพ  เพชรทิม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางโมลี  หาญสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวศศิวิมล  ภูมิแดง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางณิชาภา  มีพรมวงค์
ครูชำนาญการ


นายวีรพงษ์  พรหมจอม
ครูชำนาญการ


นางสาวอนงค์  ปลั่งกลาง
ครู


นางสาวชลลดา  ชิงจันทร์
ครู


นางสาวกริ่งหยก หิรัญ
ครู


นายอนุวัฒน์ ทำไถ
ครู


นายทรัพย์อนันต์ คำนอก
ครูผู้ช่วย


นางสาวธนสร พิมพ์ตะคลอง
ครูผู้ช่วย


นายสุเมธี จิตติการุณย์
ครูผู้ช่วย

นางสมสกุล  แมบจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเนตรนภา วิเศษสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกัญญาณี หมายนามกลาง
ครูชำนาญการ


นางไอรฎา วงษ์เขียว
ครูชำนาญการ


นางสาวแก้วฤทัย วันนิจ
ครูชำนาญการ


นางศุภกานต์  แก้วเมืองกลาง
ครู


นายวรวัฒน์ ใยระย้า
ครู


นายสุรศักดิ์ ชูเกียรติสกุล
ครู


นางสาววรรณนิษา อ่อนทองหลาง
ครู


นายอนันต์ คำเพิ่มพูล
ครู


นายอภิรุณห์ ไลไธสง
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุทินา จงท่องกลาง
ครูผู้ช่วย

นายไพโรจน์ คะสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางฐิตธนัน  สุขคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจุฬาภรณ์ กาญจนสีมา
ครูชำนาญการ


นางสาวเนตรนภา  เมยกลาง
ครูชำนาญการ


นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา
ครูชำนาญการนายสถิตย์ หาญรบ
ครู


นางสาวสร้อยทิพย์ จูงกลาง
ครู


นางกนกวรรณ ไกรศรี
ครู


นางสาวกชกร  หนูสันเทียะ
ครู


นางสาวสุภาวดี  ฟุ้งกลาง
ครู


นางสาวปราณี ชาติมนตรี
ครูผู้ช่วย


Comments