กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นายสมยศ  โคตรบรม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางโมลี  หาญสงคราม
ครูชำนาญการ


นางสาวศศิวิมล  ภูมิแดง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางณิชาภา  มีพรมวงค์
ครูชำนาญการ


นายวีรพงษ์  พรหมจอม
ครูชำนาญการ


นางไอรฎา วงษ์เขียว
ครูชำนาญการ


นางสาวอนงค์  ปลั่งกลาง
ครู


นางสาวชลลดา  ชิงจันทร์
ครู


นายกิตติภพ  เพชรทิม
ครู


นางสาวกริ่งหยก หิรัญ
ครู


นายอนุวัฒน์ ทำไถ
ครู


นายทรัพย์อนันต์ คำนอก
ครูผู้ช่วย


นายสุเมธี จิตติการุณย์
ครูผู้ช่วย

นางสมสกุล  แมบจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเนตรนภา วิเศษสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกัญญาณี หมายนามกลาง
ครูชำนาญการ


นางนิตยา   จิตละม่อม
ครูชำนาญการ


นางสาวแก้วฤทัย วันนิจ
ครูชำนาญการ


นางศุภกานต์  แก้วเมืองกลาง
ครู


นายวรวัฒน์ ใยระย้า
ครู


นายสุรศักดิ์ ชูเกียรติสกุล
ครูนางสาววรรณนิษา อ่อนทองหลาง
ครู


นายอนันต์ คำเพิ่มพูล
ครู


นายอภิรุณห์ ไลไธสง
ครูผู้ช่วย


นางสาวธนสร พิมพ์ตะคลอง
ครูผู้ช่วย

นายไพโรจน์ คะสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางฐิตธนัน  สุขคำมี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจุฬาภรณ์ กาญจนสีมา
ครูชำนาญการ


นางสาวเนตรนภา  เมยกลาง
ครูชำนาญการ


นายเสรี โพธิ์ปานพะเนา
ครูชำนาญการ


นายสถิตย์ หาญรบ
ครูนางกนกวรรณ ไกรศรี
ครู


นางสาวกชกร  หนูสันเทียะ
ครูนางสาวสุภาวดี  ฟุ้งกลาง
ครู


นางสาวปราณี ชาติมนตรี
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุทินา จงท่องกลาง
ครูผู้ช่วย
Comments