กลุ่มสาระฯสุขศึกษา


นายศิริศักดิ์  ภักดียา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  นางสาวมินตราวดี  เทพสุริยะวงศ์    
 ครูชำนาญการพิเศษ

 

นายประกอบชัย  สวาสโพธิ์กลาง
ครู
                             

นายอธิวัฒน์  แก้วแหวน
ครูผู้ช่วย 


                                                              
นายสยาม  คล้อยกลาง
ครูชำนาญการ


 นางสาวกัลญาพร  ธรรมมะ
ครูนายโยคิน  แหยงกระโทก
พนักงานราชการนางปัทมา   นิจจอหอ
อัตราจ้าง


นายธีระศักดิ์  บัวสุข
ครู


นางสาวสกุลรัตน์  ปลั่งกลาง
ครู
นางกาญจนา  คล้อยกลาง
พนักงานราชกา


Comments