กลุ่มสาระฯศิลปะ
               

          นางสาวชื่นกมล  อ้วนสูงเนิน   
ครู

นายฉัตรชัย พลธร
ครู

           นางสาวเกษรา ปักการถา
ครูผู้ช่วย

นายเอกลักษณ์  ไชยพิมพา
ครูอัตราจ้าง

นายสุริยันต์  สีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ   นายศักดิ์หิรัญ  จันทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชาญรบ ไว้สันเทียะ
ครู          นางสาวศุภราภรณ์   พัดทะเล   
ครูผู้ช่วย นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรกิ่ง 
ครูผู้ช่วย     นายกันฑพิชญ์  ปานใหม่
ครู


นายธนากร ถอนโพธิ์
ครูชำนาญการ


นางสาวนาตยา ประยูรพรหม  
ครูผู้ช่วยComments