กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา


นายประจวบ  แจ้โพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางดาราณี แก้วทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางบุษกร  เขียวโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุมณฑา  จริยา
ครูชำนาญการ


นายมานะ  เมยขุนทด
ครู


นางสาวอรอุมา  ถนัดเลื่อย
ครู


นางยุพิน จันทร์เทพ
ครูผู้ช่วย


นางสาวอุทัยรัตน์  แก้วบุญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเบญจมาศ  นิจจอหอ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางละเอียด  เลิศธีรวรกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวชนันพัฒณ์ แก้วกิริยา
ครู


       

นางสาววรัชยา  หีบแก้ว
ครู


นางสาวจิณณ์ชญา จิตรสม
ครู


นางสาววันวิสาข์ รักไร่
ครูผู้ช่วย


นางสาวปฏิภา  คำบาง
ครูอัตราจ้าง


นางพยอม  ปราบงูเหลือม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุรศักดิ์  ถนอมพจน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวชุติมา จั่นกลาง
ครูชำนาญการ


นางมะลิวัลย์  เจิมจอหอ
ครู


นางสาวณัฐกานต์ พันธ์สระน้อย
ครู


Comments