กลุ่มสาระฯภาษาไทย


นางอรอนงค์  สีวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย


นางเสมอ  จองทองหลาง 
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุทธิรักษ์  เกษเวทิน
ครูชำนาญการ


นางสาวนิตยา  กิตติเวชการ  
ครู


นางสาวฐิติมา  จ่ามมาตย์
ครู


นางสาวพัสกร บุญเพลิง
ครู


นางสาวสุพรรษา แสพลกรัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษบา  หงษ์สกุล 
ครูชำนาญการ


นายมนูญ ชนากลาง
ครูชำนาญการ


นางจิรภา ใจตรง
ครู


นางสาวนภาวรรณ  หวังพันธุ์กลาง
ครู


นายวชิระ เกษตรเวทิน
ครู


นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูล
ครู


นางพัทธนันท์  กลิ่นศรีสุข
ครูชำนาญการ


เสาวนิตย์ นาคทะเล 
ครูชำนาญการ


นางสาวเย็นฤดี  เสายอด
ครู


นายปิยะพงษ์  เขตขัณฑ์ 
ครูนางสาวรำไพ  สีเนตรหอย
ครู


นางสาวศศิพร  สัญญาถนอมรัช
ครู
Comments