กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
นางพุทธรมณ์  ญาติสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


นางผกาวัลย์  ยากลิ่น
ครูชำนาญการ


นายโสม  ยากลิ่น
ครูชำนาญการ

นางชลพร  พึ่งหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางดวงใจ    มีชัย
ครูชำนาญการ

 
นางชุติมา  อินมะดัน 
 ครู
 
นางสาวสุพัตรา  สิงหะ
ครู
 
นางมารยาท  เทพกลาง
ครู

 
นางสาวอุ้มบุญ  พินทะ
ครู
 
นางสาวชโลธร  เทศสา
ครู
 
นายอัคคเชษฐ์  แตงโสภา
ครู

 
นางสาวสุชาดา  หล่าบรรเทา
ครู
 
นางสาวนาราชนก กองทองหลาง
ครู
 
 นางสาวสุวิมล  นกกลาง
ครู
 
นางสาวพรพิสุทธิ์  นารอง  
ครู
 
นางสาวนิภาพร  หาญยิ่ง
ครู
 
นางสาวณัฐพร  แทรกพุทรา
ครู

นางสาวทิพาวะดี  โทแหล่ง  
 ครูผู้ช่วย  
 
นางสาวชนิยา จันนอก
 ครูผู้ช่วย  


  นายคมกฤษณ์ จันทะเริง
 ครูผู้ช่วย   


 
 
     Comments