กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนัตถ์นิษฐา  กล้าหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์


นางปลื้มจิต  จันทร์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ ร.ต.กฤษฏิ์  คงวิชา
ครูชำนาญการ

           

นางสาววิไลพร  ตีบกลาง
ครูชำนาญการ


นางสาววรรณิภา  เรียบเรียง
ครู


นางสาวสุริวิภา  จันทร์แจ่มศรี
ครู


นายกฤตยา นิจจอหอ
ครู


นายอาทิตย์ ธุระรักษ์
ครู

นายคงศักดิ์  โหมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชรีวรรณ  โฆษร
ครูชำนาญการ


างสาววาสนา พิระชัย
ครูชำนาญการ

             
          นางสาววันวิสาข์  นวนมา
ครู


นายวัชรินทร์  อุตรา
ครู


นางสาววรทิพย์ เอี่ยมดี
ครู


นางสาวกมลพรรณ โลกประโคน
ครูผู้ช่วยนายวิทยา  ตุ่นกลาง
ครูชำนาญพิเศษ


นายเกรียงศักดิ์ โกบสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวนันทน์ธนัตถ์  โสชาลีร์
ครู


นางสาวณัฐพร  ประจักษ์สูตร์
ครู


นางสาวอาภรทิพย์ พิมโยธา
ครู


นางสาวทรรศนีย์ หงษ์สันเทียะ
ครูComments