กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ


นางสาวน้ำฝน ปะพาน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ


นางยุพิน  เพ็ญจันทร์ 
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปัญญา  ศรีสวัสดิ์
ครูชำนาญการ


นางสาวสมศรี  เจริญสุข
ครูชำนาญการนางสาวสิตาพัชร์  คณาพันธ์ฑีรากุล
ครู


นายนเรศ  ภูมิแสน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจุฑารัตน์  เหมนิธิ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์
ครูชำนาญการ


นางสาวศรีไสล ไพลขุนทด 
ครู


นายวัชระ วงษ์ชัย
ครูผู้ช่วย

นายวุทธิชัย  สิริวุฒิเมธา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศรัญญาพร ตุ่นกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประกอบ จองทองหลาง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายดุสิต ดวงบัณฑิตย์
ครูผู้ช่วย


นางสาวอุไรวรรณ  ดอกหว่านกลาง
ครูอัตราจ้าง
Comments