กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


Foreign Language Department
นางสาวนาราชนก  กองทองหลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาวนิภาพร  หาญยิ่ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ


นางพุทธรมณ์  ญาติสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางผกาวัลย์ ยากลิ่น
ครูชำนาญการ
 
นายโสม    ยากลิ่น
ครูชำนาญการ

 
นางชลพร พึ่งหิรัญ
 ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางดวงใจ  มีชัย
ครูชำนาญการ
 
นางชุติมา อินมะดัน
ครูชำนาญการ

 
นางสาวสุพัตรา สิงหะ
ครู ค.ศ. 1

นางมารยาท เทพกลาง
ครู ค.ศ. 1
 
นางสาวอุ้มบุญ พินทะ
ครู ค.ศ. 1

 
นางสาวชโลธร เทศสา
ครู ค.ศ. 1
 
นายอัคคเชษฐ์ แตงโสภา
ครู ค.ศ. 1
 
 นางสาวสุชาดา หล่าบรรเทา
ครู ค.ศ. 1
 
นางสาวสุวิมล นกกลาง
ครู ค.ศ. 1
 
นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง
ครู ค.ศ. 1
 
นางสาวณัฐพร  แทรกพุทรา
ครู ค.ศ. 1

นางสาวทิพาวดี  โทแหล่ง  
 ครูผู้ช่วย
 
นางสาวชนิยา จันนอก
 ครูผู้ช่วย

  นายคมกฤษณ์ จันทะเริง
 ครูผู้ช่วย

  Mr. Gene Dagami Neri Jr.
 ครูชาวต่างชาติ
 
 
Mrs. Ruth Lobriguito Neri
 ครูชาวต่างชาติ
  Mr. Parsuram Thapa
 ครูชาวต่างชาติ
  Mr. Sangay Tenzin
 ครูชาวต่างชาติ


Comments