บุคลากรอื่นนายเอกพร  ชื่นกลาง
ช่างครุภัณฑ์ลูกจ้างประจำ


นายสมหวัง  คำกลาง
ช่างครุภัณฑ์เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวนารีรัตน์  เทียมพล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ลูกจ้างชั่วคราว


นางสาวสุภาพร  แก้วบรรเลง
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นายสมบูรณ์ คงกลาง
ช่างครุภัณฑ์ปฏิบัติหน้าที่ยาม
Comments