บุคลากรอื่น

                   ลูกจ้างประจำ


นายเอกพร  ชื่นกลาง
ช่างครุภัณฑ์


นายสมบูรณ์ คงกลาง
ช่างครุภัณฑ์ปฏิบัติหน้าที่ยาม


เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวนารีรัตน์  เทียมพล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


ลูกจ้างชั่วคราว


นางสาวสุภาพร  แก้วบรรเลง
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นายสมหวัง  คำกลาง
ช่างครุภัณฑ์Comments