บุคลากรอื่น

                   ลูกจ้างประจำ


นายสมหวัง  คำกลาง
ช่างครุภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวนารีรัตน์  เทียมพล
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


ลูกจ้างชั่วคราว


นางสาวสุภาพร  แก้วบรรเลง
ผู้ช่วยบรรณารักษ์


Comments