best practice2562

Best  Practice  นวัตกรรมที่เป็นเลิศ

ประเภทที่ 1  วิธีการสอน
ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อนวัตกรรม รางวัล
1 นางสาวสุวิมล   นกกลาง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ของนักเรียนชั้น ม.6/5โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT
เหรียญทอง ชนะเลิศ
2 นางสาวชนันพัฒน์  แก้วกิริยา การสอน เรื่องปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทวีปยุโรปและแอฟริกา 
ด้วยวิธีสอนกระบวนการทางภูมิศาสตร์
ของนักเรียนชั้นม.2/1 ภาคเรียนที่ 1/2562
เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุมนุมช่างออกแบบ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Baddy  Learning
เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 นายวัชระ   วงษ์ชัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอุตสาหกรรม  โดยการจัดการเรียนรู้          แบบโครงงาน เหรียญเงิน

ประเภทที่ 2  งานวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการจัดการเรียนการสอน
ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อนวัตกรรม รางวัล
1 นางสาวณัฐกานต์  พันธ์สระน้อย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมเสริมศักยภาพ 1 ของนักเรียนชั้น ม.6 โดยสื่อ Google  site เหรียญเงิน ชนะเลิศ
2 นางสาวชนันพัฒน์  แก้วกิริยา การใช้สื่อ  Quiznetic  เรื่องทวีปแอฟริกา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ม.2/1 ภาคเรียนที่ 1/2562
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 นางพัทธนันท์  กลิ่นศรีสุข การพัฒนาทักษะการใช้คำราชาศัพท์  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2


ประเภทที่ 3  สื่อการสอน
ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อนวัตกรรม รางวัล
1 นางสาวสุชาดา  หล่าบรรเทา การแก้ปัญหาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม.1/2  โดยใช้เพลงและกลอน เหรียญเงิน ชนะเลิศ
2 นางสาวชุติมา  จั่นกลาง Kahoot  สื่อสร้างสรรค์ เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 นายดุสิต  ดวงบัณฑิตย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้การอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้น  โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบ  Power Point เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
หน้าเว็บย่อย (1): best practice2563
Comments