ประกาศโรงเรียนโนนสูงศรีธานี 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การใช้ Google Classroom เพื่อจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"
https://sites.google.com/sritani.ac.th/nsclassroom/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1

ลงทะเบียนอบรมได้ที่  gg.gg/reg-classroom  

ผลการสอบธรรมศึกษา  ปีการศึกษา 2562https://sites.google.com/a/sritani.ac.th/stn1/home/Silton%20Coffee%20Co..png

manualhttps://sites.google.com/a/sritani.ac.th/stn1/home/drugs.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/sritani.ac.th/stn1/home/Topic138.png
https://mcmk.obec.go.th/
manual

📢 ข่าวและกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »

📰 ผลงานนักเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงาน


🎥 วีดีทัศน์น่ารู้


จดหมายข่าว ศรีธานี

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 119 รายการ ดูเพิ่มเติม »


                                                                       

แนะนำบุคลากรใหม่


นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูล
กลุ่มสาระฯภาษาไทย


นายกฤตยา นิจจอหอ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประกอบ จองทองหลาง
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

       

นางสาวศศิพร  สัญญาถนอมรัช
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
      

นางสาววันวิสาข์ รักไร่
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

 

นายสุเมธี จิตติการุณย์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวเรณู สีกระโทก
กลุ่มสาระฯแนะแนว


  
นางสาวปัทมาภรณ์ สุขี
กลุ่มสาระฯแนะแนว